top of page

Diensten

jaarrekeningen - administratieve bijstand - belastingen

Jaarrekeningen

De jaarrekening van een onderneming is, behalve een wettelijk verplicht document, ook een belangrijk instrument voor u als ondernemer. Het is daarom van groot belang dat de cijfers betrouwbaar zijn.

Op het gebied van jaarrekeningen voeren wij verschillende werkzaamheden uit, al naar gelang de mate van zekerheid die u van uw jaarrekening verwacht. Wij kunnen voor u de jaarrekening controleren of samenstellen. 

Controle van de jaarrekening

Voordat wij ons oordeel over de jaarrekening geven, verrichten wij een uitgebreide controle. De controle houdt in dat niet alleen de cijfers worden gecontroleerd, maar dat ook een onderzoek wordt verricht naar de administratieve organisatie en interne beheersing van de onderneming.

Wij steunen bij onze controle op de interne organisatie en de ingebouwde controles in de organisatie. Alleen als de processen intern goed worden beheerst, kunnen wij zekerheid verkrijgen over de financiële stromen en balansposten.

In de afrondende controlefase controleren wij of de door de organisatie opgestelde jaarrekening juist is afgeleid uit de financiële administratie, stellen wij vast of deze jaarrekening voldoende inzicht biedt en of deze voldoet aan de wettelijke eisen.

Samenstellen van de jaarrekening

Ondernemingen kunnen hun jaarrekening door Cliac Accountants laten samenstellen. Gezien de vele regels op het gebied van externe verslaggeving, is dit een verstandige keuze.
De toegevoegde waarde van de samenstellingsverklaring is dat wij, als accountant, bij de uitvoering van onze opdracht zijn gebonden aan onze gedragscode, en de samenstellingswerkzaamheden zullen uitvoeren in overeenstemming met de standaard. Zo zorgen wij dat we:

  • voldoende kennis hebben van het bedrijf waarvan wij het overzicht samenstellen;

  • het overzicht overeenstemt met het stelsel van financiële verslaggeving dat van toepassing is;

  • aanvullende (controle-) werkzaamheden uitvoeren, als de onderliggende gegevens onjuist of onvolledig zijn;

  • het overzicht doornemen of het toereikend van opzet is en vrij lijkt te zijn van afwijkingen van materieel belang;

  • als wij stuiten op signalen van fraude of onwettig handelen, aanvullende (controle-) werkzaamheden uitvoeren volgens dezelfde standaard die ook voor controle- en beoordelingsopdrachten van toepassing is.


Bij een samenstellingsopdracht verstrekken wij, in tegenstelling tot bij de controle-opdracht en de beoordelingsopdracht, met de samenstellingsverklaring geen zekerheid omtrent de getrouwheid van het financiële overzicht.

Financieel rapport

Bijstand bij de boekhouding.

Administratieve bijstand is een verzamelnaam voor een groot aantal activiteiten die Cliac Accountants voor u kan uitvoeren. Hierbij wordt onze financieel administratieve kennis en ervaring ingezet op uiteenlopende gebieden. Hierbij kunt u denken aan:

Verzorgen van financiële administraties

Het is mogelijk om uw administratie door ons accountantskantoor te laten verrichten. Aan de hand van de aangeleverde documenten, zoals facturen en bankafschriften, stelt Cliac Accountants de administratie op. Deze wordt periodiek met u besproken, zodat u zelf goed op de hoogte bent van het financiële reilen en zeilen van uw onderneming. Wij hechten veel waarde aan deze communicatie en gebruiken daarvoor begrijpelijk taal en nemen voldoende tijd om u goed te informeren.

Opzetten en beoordelen van financiële administraties

Indien u als ondernemer zelfstandig uw administratie wilt voeren, kunnen wij u begeleiden bij het opzetten van de administratie. Ondernemingen die reeds hun eigen administratie voeren, kunnen wij ondersteunen bij het beoordelen en eventueel reorganiseren van de administratie om deze efficiënter en betrouwbaarder te maken. Periodiek overleggen wij met u over de wijze waarop de administratie wordt gevoerd en vindt er een beoordeling plaats van de boekingen in de administratie.

Opstellen van prognose en begroting

Ondernemingen hebben voor verschillende zaken een prognose of begroting nodig. Dit betreft exploitatiebegrotingen, maar ook liquiditeitsbegrotingen. Cliac Accountants biedt ondersteuning bij het opstellen van uw begroting of toetst de door de onderneming opgestelde begroting of prognose. Gezien de economische omstandigheden is het bij bijvoorbeeld een financieringsaanvraag ook van belang dat er een betrouwbare begroting of prognose aan de bank kan worden verstrekt. Uiteraard zijn wij u hierbij graag van dienst.

Verzorgen van tussentijdse financiële managementinformatie

U voert uw financiële administratie om daar voldoende informatie uit te genereren om belangrijke bedrijfsbeslissingen te kunnen nemen. Het is dus van belang dat u tijdig en op een betrouwbare wijze wordt geïnformeerd over de financiële stand van zaken. Wij kunnen u van dienst zijn bij het opstellen van de managementrapportages op maandelijkse of kwartaalbasis. Hierbij zorgen wij ervoor dat u de informatie op een overzichtelijke wijze krijgt aangeleverd.

Het ondersteunen van startende ondernemingen

Startende ondernemingen krijgen te maken met een groot aantal regels en andere zaken die geregeld moeten worden. Cliac Accountants biedt u, als startende onderneming ondersteuning, door te helpen met het opstellen van het ondernemingsplan, het aanmelden bij de Belastingdienst en door als sparringpartner bij de nieuwe onderneming te fungeren. Behalve ondersteuning bij het opstarten van de onderneming zijn wij u graag van dienst bij het verzorgen van de administratie of samenstellen van de jaarrekening.

Ondersteuning bij subsidietrajecten

Cliac Accountants heeft veel ervaring opgedaan op het gebied van subsidie-advisering en subsidiecontroles. Naast controle van diverse subsidies, zoals subsidies van het Ministerie van SZW, culturele subsidies (Fonds Podiumkunsten) en andere subsidies, is Cliac Accountants gespecialiseerd op de advisering en projectcoördinatie van grote en kleine subsidieprojecten. Veel subsidies dienen aan een groot aantal voorwaarden te voldoen. Door de ervaring op het  gebied van subsidies is het ook mogelijk om ondernemingen te ondersteunen in hun projecten door het geven van adviezen of het voeren van de subsidie-administratie.

Hand met biljetten

Belastingen

Voor specifieke vragen of adviezen waar gespecialiseerde kennis noodzakelijk is, werken wij samen met (internationale) belastingadviseurs, juridische adviseurs en BTW-specialisten. Behalve op fiscaal gebied werken wij ook samen met advocaten, notarissen en subsidieadviseurs. Door deze samenwerkingen kunnen wij u op elk gebied voorzien van de juiste kennis en ervaring.

BTW-aangiftes

Elke maand of elk kwartaal dienen belastingplichtige ondernemingen hun BTW-aangifte in te dienen. Cliac Accountants kan u hierbij van dienst zijn door deze voor u te controleren en/of in te dienen.

Aangiftes Inkomstenbelasting (IB)

Voor particulieren en ondernemers dienen wij de aangiftes inkomstenbelasting in. Dit gebeurt jaarlijks. Daarbij is het mogelijk om uitstel te verkrijgen bij de Belastingdienst voor het indienen van de aangifte. Dit vragen wij voor u aan als u daar behoefte aan hebt.

Aangiftes Vennootschapsbelasting

De jaarlijkse aangifte vennootschapsbelasting dienen wij in voor ondernemingen. Wij bereiden de aangifte reeds voor bij het samenstellen van de jaarrekening. Na bespreking van de aangifte en uw goedkeuring dienen wij de aangifte bij de Belastingdienst in.

2-euro muntstuk
bottom of page